OD 11.04.2007

ODPOWIEDZAILNOŚĆ FINANSOWA ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
(Z TYTUŁU KAR NAKŁADANYCH PRZEZ I.T.D.)
JEST TAKA SAMA (RÓWNOLEGŁA) JAK ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA.


ZASADY DOCZYCZĄCE NORM JAZDY – PRZERW I ODPOCZYNKÓW OD 11.04.2007 ROKU
W RAMACH ROZPORZĄDZENIA 561/2006.
- Skrócona wersja

 

DZIENNY OKRES PROWADZENIA POJAZDU (CZYSTEJ JAZDY) + CZAS

- 9 godzin - czas pracy max. 12 godzin
- 10 godzin (max. 2 razy w tygodniu) - czas pracy max. 12 godzin

 

PRZERWY W PROWADZENIU POJAZDU:
Przerwa w prowadzeniu pojazdu musi wynosić co najmniej 45 minut

PRZERWA MOŻE BYĆ DZIELONA
U W A G A !!!
PRAWIDŁOWA KOLEJNOŚĆ WYKORZYSTANIA PRZERWY DZIELONEJ 45-MINUTOWEJ:
15 + 30 = 45 MINUT

 

REGULARNY DZIENNY ODPOCZYNEK
wynosi:
12 godzin

 

REGULARNY TYGODNIOWY ODPOCZYNEK
Kierowcy przysługuje w każdym tygodniu prawo do odpoczynku tygodniowego
w pełnym wymiarze 45 godzin (tzw. regularny okres odpoczynku).

NIE CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ NA DWA TYGODNIE MOŻE ZOSTAĆ SKRÓCONY DO 24 godzin

 

OBSADA DWUSOBOWA:
· Okres czasu pracy załogi to 30 godzin w tym okres czasu jazdy to 21 godzin łącznie z przerwami
(2 KIEROWCÓW: 4,5+4,5+4,5+4,5+1+1=20 godz + przerwy)
Okres odpoczynku dziennego to 9 godzin


1. Rozporządzenie 561/2006
2. Rozporządzenie unijne 3820/85 lub AETR (jeżeli wykonuje przewozy poza UE)
3. Ustawa o czasie pracy kierowców z 2004 roku
4. Kodeks pracy